Allmänna villkor för Kupongbutiken

REITAN CONVENIENCE SWEDEN AB:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV DIGITALA PRESENTKUPONGER

ANVÄNDNING OCH VÄRDE

Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller mellan Reitan Convenience Sweden AB, org.nr. 556061-5790 (”RCS”) och köpare av digitala presentkuponger (”Kunden”). Köp av digitala presentkuponger (”Kuponger”) görs på www.pressbyran.se/kupongbutiken

Kuponger kan enbart användas i Pressbyråbutiker för köp av produkter till på Kupongen angivet värde. Kuponger är så kallade flerfunktionvouchers och kan därmed användas för köp av de produkter som är angivna på Kupongerna men även för köp av andra produkter till motsvarande eller lägre värde som finns i Pressbyråns sortiment, presentkort undantaget. Vid köp av produkter till lägre värde betalas ingen mellanskillnad ut. Vid köp av produkter till högre värde ska den som löser in Kupongen betala mellanskillnaden mellan Kupongens värde och totalsumman för de produkter som köps. Kuponger som inte används tas ej tillbaka. En Kupong kan inte lösas in mot kontanter och inte heller helt eller delvis återköpas (förutom om du är konsument och ångrar ditt köp enligt vad som anges nedan).Om produkter på en Kupong inte längre finns tillgängliga i den Pressbyråbutik där Kunden önskar lösa in sin Kupong, kan Kunden använda Kupongen för att köpa andra produkter i enlighet med ovan. Produkter som kan beställas och köpas som Kuponger varierar över tid.

LEVERANS OCH GILTIGHETSTID

Kupongerna är digitala och levereras via sms till av Kunden angivna svenska mobilnummer alternativt till den e-postadress Kunden angivit vid köp av Kuponger.

Beroende på antal Kuponger som skapas kan det ta upp till sextio (60) minuter innan Kupongerna skickas per e-post eller sms. Vanlig leveranstid är dock några minuter.

Sms

RCS kontrollerar inte att av Kunden angivna mobilnummer är riktiga. RCS kan debitera en administrativ avgift per SMS i enlighet med vad som framgår vid genomförande av köp. Kunden kan välja tidpunkt för leverans av Kuponger via sms. Kuponger skickade via sms är giltiga under den tid som anges för respektive Kupong vid köptillfället, dock aldrig längre än fyra (4) månader från leveranstidpunkten för Kupongen. RCS ansvarar för att leverera Kuponger via sms till den tidpunkt Kunden angett vid sitt köp.

Vid leverans av Kupong via sms har Kunden möjlighet att skicka med en personlig hälsning tillsammans med Kupongen. Kunden är ansvarig för hälsningens innehåll och ansvarar för att innehållet i hälsningen inte bryter mot gällande lagar och regler eller gör intrång i annans immateriella rättigheter så som varumärken eller upphovsrätt. Kunden är ansvarig för eventuell ekonomisk- eller goodwillsskada som RCS lider på grund av innehållet i hälsningen.

E-post 

Vid leverans via e-post skickas Kuponger som länkar i ett Microsoft Excel-kalkylblad (.xlsx). Kunden kan sedan distribuera Kupongerna (länkarna) på det sätt Kunden önskar. Länkar för att ladda ner Kuponger som skickats via e-post är giltiga under den tid som anges för respektive Kupong vid köptillfället, dock aldrig längre än  i fyra (4) månader från leveranstidpunkten. 

Efter att Kupongernas giltighetstid har gått ut har Kupongerna inget värde och kan inte lösas in. 

BETALNING OCH KVITTO

Betalning för Kuponger erläggs i samband med köpet genom de vid var tid tillgängliga betalmedlen som anges i den digitala kassan. Betalning görs genom vår PCI-certifierade betalningsförmedlare Adyen N.V. (Adyen) och kan erläggas med alla de betalmedel som Adyen vid var tid accepterar och som godkänts av RCS. Vid betalning lagrars Kundens kontuppgifter hos Adyen. Efter att betalning genomförts får Kunden en kvittens på den e-postadress som angivits i samband med köpet. 

För Kunder som är näringsidkare (”Företagskunder”) kan betalning under vissa omständigheter även göras mot faktura. Företagskunder som önskar betalning mot faktura kan kontakta RCS genom särskilt kontaktsformulär som finns på www.pressbyran.se/kupongbutiken.  RCS förbehåller sig rätten att ensidigt bestämma om att godkänna köp mot faktura samt att i förekommande fall göra en kreditprövning av Kunden.

Moms för Kuponger utfaller när dessa används i butik av Kuponginnehavaren d.v.s. ingen moms utgår på Kupongerna vid köptillfället. Moms för eventuella avgifter (t.ex. sms-avgift) utgår vid köptillfället. 

ÅNGERRÄTT

Om Kunden är konsument har Kunden ångerrätt enligt vad som anges i lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59). Lagen omfattar inte Företagskunder. Ångerrätten innebär att Kunden har rätt att ångra sitt köp av Kuponger inom fjorton (14) dagar från dagen för köpet. Ångerrätten gäller för Kuponger som inte använts.  

För att utöva sin ångerrätt kan Kunden kontakta RCS kundservice genom kontaktformulär som du hittar HÄR. För att Kunden ska har ansetts utnyttja sin ångerrätt i rätt tid är det tillräckligt att Kunden inom fjorton (14) dagar har meddelat RCS att denne har för avsikt att utnyttja ångerrätten. 

Kunden kan alltid, oavsett om denne är konsument eller företagskund, förutsatt att ingen av Kupongerna du köpt blivit inlösta, ångra sitt köp inom 60 minuter från genomfört köp. 

Vid utnyttjande av ångerrätten ska Kunden kunna visa att köp av Kuponger har genomförts genom att t.ex. tillhandahålla kvitto eller orderID (finns i det bekräftelsemail som skickas till Kund). Om Kund väljer att utnyttja sin ångerrätt ska RCS återbetala de belopp som erlagts för Kuponger. Kupongerna kommer då avaktiveras och återbetalning sker genom samma betalningsmedel som Kunden använde vid köpet. Återbetalning ska ske utan dröjsmål och vilket fall senast fjorton (14) dagar från och med den dag då Kunden tog sin ångerrätt i anspråk och kostar ingen för Kunden. Återbetalning sker inte i kontanter.

REKLAMATION

Kunden har rätt att reklamera eventuella fel på Kuponger eller fel i RCS utförande av tjänsten enligt dessa Villkor. Reklamationer ska ske inom skälig tid från det att Kunden har upptäckt eller borde ha upptäckt felet där reklamationer som görs inom två (2) månader från det att Kunden upptäckt fel alltid ska anses gjort i rätt tid. Reklamationer kan inte göras efter det att Kupongers giltighetstid gått ut, om inte annat följer av en av RCS lämnad garanti eller annan utfästelse. Reklamationer görs lättast genom användande av kontaktformulär som du hittar HÄR.

PERSONUPPGIFTER

Klicka HÄR för att läsa om hur RCS behandlar personuppgifter när Kunden genomför ett köp i RCS kupongbutik. 

ÖVRIGT

RCS tar inget ansvar för försändelser som skickats fel på grund av att Kunden har angivit felaktiga mobilnummer eller e-postadresser. 

Kunden förbinder sig genom godkännande av dessa Villkor att hålla RCS skadeslöst för eventuella skador eller kostnader som uppkommit till följd av att Kunden agerat i strid mot dessa Villkor. 

Föräldrar och vårdnadshavare ansvarar för sina barns användande av www.pressbyran.se/kupongbutiken.

Dessa Villkor kan komma ändras av RCS och det är varje Kunds ansvar att hålla sig informerad om de vid var tid gällande villkoren för köp. Det är den version av Villkoren som gäller dagen för Kunds köp av Kuponger som tillämpas på Kundens köp. 

Villkoren ska tolkas enligt svensk lag. Tvist avseende dessa villkor och dina köp ska avgöras av allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans. Om Kunden är konsument har Kunden vid en tvist rätt att vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden eller till den europeiska kommissionens online-plattform för tvistlösning, https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show. RCS förbinder sig att följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer avseende ärenden som hänskjutits dit. Ingenting i dessa villkor skall tolkas som att de utgör undantag eller avståenden från tvingande lagstiftning som är tillämplig vid köp enligt dessa Villkor.

KONTAKTUPPGIFTER

Reitan Convenience Sweden AB
Org. nr. 556061-5790
Adress: BOX 30185, 104 25 Stockholm
Besöksadress: Strandbergsgatan 55, 1tr
Telefon: 08-587 490 00
E-post: foretag@pressbyran.se

Momsregistreringsnummer:  SE556061579001

Om du vill meddela ett fel, har synpunkter eller har några frågor om dessa villkor vänligen kontakta RCS genom kontaktformulär som du finner HÄR.