Behandling av personuppgifter

 

Information om användning av personuppgifter

Senast uppdaterad: Juli 2024
Version: 2.1

 

1. Inledning 

Reitan Convenience Sweden AB, org. nr. 556061-5790, (”RCS”) bedriver detaljhandel i servicebutiker, genom varumärkena Pressbyrån, PBX och 7-Eleven. Verksamheten bedrivs på franchisebasis och RCS är franchisegivare, vilket innebär att de fysiska servicebutikerna drivs av franchisetagare som samarbetar med RCS.

För att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster behöver vi hantera personuppgifter om dig. Vi vill att du ska känna dig trygg när vi hanterar dina personuppgifter och att vi använder dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning, inklusive dataskyddsförordningen (GDPR).

I denna dataskyddstext beskriver vi vilka personuppgifter som vi hanterar om dig och varför, vilka rättigheter du har avseende vår användning av dina uppgifter och hur du kommer i kontakt med oss om du har några frågor kring vår hantering av dina personuppgifter.

Med personuppgifter menas information som direkt eller indirekt kan identifiera dig, t.ex. ditt namn, en bild på dig eller den IP-adress som din enhet använder.

Med webbplats i denna information avses någon av följande webbplatser:

pressbyran.se
7-eleven.se
reitanconvenience.se
pbx.se

2. Vem som omfattas av denna information

Denna information omfattar dig som:

 • Är kund hos oss, t.ex. om du handlat i en fysisk butik som bedrivs av våra franchisetagare eller på våra webbplatser eller i andra digitala kanaler.
 • Besöker våra webbplatser eller andra digitala kanaler.
 • Är användare av våra digitala kanaler, t.ex. Pressbyrån- eller 7-eleven-appen.
 • Är kontaktperson till en av våra leverantörer, samarbetspartners eller företagskunder.
 • Ansöker om att bli köpman (ägare av en franchisetagare) eller ansöker om anställning hos oss eller hos någon av våra franchisetagare (”Kandidat”), inklusive dig som uppgivits som referensperson av Kandidat.
 • I övrigt interagerar med oss, t.ex. om du kontaktar oss eller deltar i tävlingar och andra aktiviteter.

3. Ansvaret för hanteringen av personuppgifter

Utgångspunkter

RCS och berörda franchisetagare (tillsammans ”vi”, ”oss” eller ”vår”) ansvarar (är personuppgiftsansvarig) för hanteringen av dina personuppgifter enligt vad som beskrivs i denna information. 

Kontaktuppgifter till RCS hittar du längre ner under rubriken ”Om du har frågor” i avsnitt 13. 

För kontaktuppgifter till våra franchisetagare hos Pressbyrån, tryck här.

För kontaktuppgifter till våra franchisetagare hos 7-eleven, tryck här.

För kontaktuppgifter till våra franchisetagare hos PBX, tryck här.

RCS och franchisetagarna ansvarar som utgångspunkt självständigt för sina egna behandlingar av dina personuppgifter

RCS och respektive franchisetagare är normalt självständigt personuppgiftsansvariga för sin egen respektive användning av dina personuppgifter. För att se vilka aktiviteter avseende dina personuppgifter som respektive part ansvarar för, se vår detaljerade information om vår användning av personuppgifter.

RCS och franchisetagarna ansvarar gemensamt för viss behandling av dina personuppgifter

RCS och respektive franchisetagare ansvarar gemensamt för viss behandling av dina personuppgifter, bl.a. kamerabevakning som sker i franchisetagarnas butiker och i samband med rekryteringsprocessen om du sökt jobb hos en av våra franchisetagare. För mer information om vilka aktiviteter avseende dina personuppgifter som omfattas av ett gemensamt ansvar föreligger, se vår detaljerade information om vår användning av personuppgifter.

RCS och berörda franchisetagare har ingått ett inbördes arrangemang enligt artikel 26 i GDPR för att fördela ansvaret mellan parterna och för att säkerställa skyddet av dina personuppgifter när RCS och respektive franchisetagare ansvarar gemensamt för behandlingen.

Du har rätt att få del av det väsentliga innehållet i detta arrangemang. Du kan i sådant fall kontakta oss på dataskydd@reitanconvenience.se eller på de kontaktuppgifter som anges i avsnitt 13 ”Om du har frågor”. Innehållet i denna information återspeglar också detta arrangemang. Du kan även kontakta oss på samma mejladress om du vill få närmare information om den franchisetagare som vi är gemensamt personuppgiftsansvariga med vid behandling av dina personuppgifter.

 

4. Vilka kategorier av PERSONUPPGIFTER som vi hanterar

Vi samlar in och använder olika kategorier av personuppgifter om dig enligt vad vi anger nedan. Vilka kategorier av personuppgifter som vi faktiskt samlar in och använder om dig beror på hur du interagerar med oss. 

Vi kan samla in och använda följande kategorier av personuppgifter:

 • Användargenererade uppgifter som genereras vid din användning av vår webbplats och våra digitala kanaler (t.ex. klick och besök på webbplatsen),
 • Betaluppgifter som rör din betalningsmetod, bankuppgifter (t.ex. namn på bank och kontonummer), referensnummer, datum och tid för betalning samt belopp,
 • Bild- och ljudmaterial där bild på dig eller din röst förekommer som har fotograferats eller spelats in (t.ex. videoinspelning och ljudupptagningar),
 • Brottsuppgifter, dvs. uppgifter om förekomsten av brott,
 • Ekonomiska uppgifter, dvs. Uppgifter som rör din ekonomi, till exempel tillgångar och skulder, betalningsanmärkningar och genomförda betalningar.
 • Identitetsuppgifter, som gör det möjligt att identifiera dig (t.ex. ditt namn och personnummer),
 • Kommunikation med oss (t.ex. innehåll i e-post, publicerade inlägg och i kundservice-ärenden samt uppgifter lämnade i t.ex. tävlingsbidrag och i utvärderingar),
 • Kompetensuppgifter, t.ex. uppgifter om Kandidats kompetens , t.ex. utbildning, yrkeserfarenhet, språkkunskaper och certifieringar.
 • Kontaktuppgifter, som gör det möjligt att kontakta dig (t.ex. din adress, e-postadress eller telefonnummer),
 • Köp- och beställningsuppgifter som avser ett köp eller en beställning av en vara eller tjänst (t.ex. vilken vara eller tjänst som beställts eller köpts, beställnings- och köphistorik, pris och leverans- eller uppdragstid),
 • Leveransuppgifter som rör din beställda vara eller tjänst, t.ex. tidpunkt, tillvägagångssätt och plats för leverans,
 • Organisatoriska uppgifter som hänför sig till din yrkesroll, t.ex. din titel, position och verksamheten som du arbetar för,
 • Platsinformation som gör det möjligt att identifiera vart du och din enhet (t.ex. mobiltelefon) geografiskt befinner sig, t.ex. i samband med våra digitala tjänster,
 • Profiluppgifter som rör din profil (t.ex. användarnamn, lösenord och ålder) eller, om du är Kandidat, t.ex. kön, nuvarande tjänst, uppgift om nuvarande arbetsgivare eller uppdragsgivare samt civilstånd,
 • Tekniska uppgifter som avser den enhet som du använder (t.ex. typ av enhet, IP-adress, version av webbläsare och operativsystem),
 • Testuppgifter som rör genomförda tester för dig som Kandidat, t.ex. testresultat, tidpunkt för testet och typ av test, samt
 • Uppgift om resultat som avser ditt resultat om du t.ex. deltagit i tävlingar eller andra aktiviteter.

 

5. Varifrån vi samlar in personuppgifter

De personuppgifter som vi samlar in kommer främst från dig själv när du lämnar personuppgifter till oss, t.ex. när du tar del av våra tjänster och produkter, använder någon av våra webbplatser eller andra digitala tjänster, ansöker om jobb hos oss eller någon av våra franchisetagare, deltar tävlingar eller andra aktiviteter eller kommunicerar och på annat sätt interagerar med oss. 

Vi samlar även när det är nödvändigt in personuppgifter från andra källor:

 • Informationstjänster som tillhandahåller uppgifter till oss enligt avtal som vi har med dessa tjänster,
 • Företaget eller organisationen som du arbetar för om du är en kontaktperson för en leverantör, samarbetspartner eller företagskund till oss,
 • Allmänt tillgängliga källor, t.ex. webbplatser och allmänt tillgängliga register och databaser,
 • Samarbetspartners, t.ex. om du som kund eller användare av våra digitala tjänster tagit del av våra produkter och tjänster via någon av våra samarbetspartners, inklusive leverans- och plattformsföretag (t.ex. Uber Eats).
 • Externa personer som lämnar personuppgifter till oss, t.ex. i samband med kommunikation,
 • Rekryteringsföretag som vi samarbetar med och som i samband en rekryteringsprocess delar uppgifter om Kandidater,
  • Referenspersoner, i den mån vi tagit referenser från sådana individer inom ramen för en rekryteringsprocess, samt

   Därutöver delar RCS och berörda franchisetagare personuppgifter med varandra, till exempel för att följa upp och utvärdera försäljning och kampanjer, för att hantera reklamationer och i samband med rekrytering.

 

6. Vår användning av personuppgifter

Vi använder de personuppgifter som vi samlar in för olika syften. Samtliga ändamål behöver inte gälla för dig. Vilka syften vi använder dina personuppgifter för beror på hur du interagerar med oss. 

Se nedan för en lista över vilka syften som vi samlar in och använder personuppgifter för. För mer information om respektive syfte, vilka kategorier av uppgifter, med stöd av vilken rättslig grund som vi hanterar dina uppgifter och hur länge vi sparar personuppgifter för respektive syfte, se vår detaljerade information om vår användning av personuppgifter. Du kan även klicka på respektive syfte i listan nedan för att komma direkt till aktuellt avsnitt i den detaljerade informationen.

 

Kunder

Om du är kund till oss använder vi dina personuppgifter för att:

 • Hantera köp av varor och tjänster direkt i butik,
 • Hantera köp av varor och tjänster via digitala plattformar och kanaler,
 • Hantera inlösen av värdeavier, kuponger och liknande,
 • Hantera paket i butik,
 • Kamerabevakning för att upprätthålla säkerheten i butikerna, inklusive förhindra, dokumentera och utreda brott,
 • Följa upp och utvärdera försäljning och kampanjer,
 • Genomföra analys för att ta fram kundinsikter
 • Lämna generella och personaliserade erbjudanden och marknadsföring, samt
 • Hantera reklamationer och skadeärenden.

Besökare på våra webbplatser eller andra digitala kanaler

Om du besöker våra webbplatser eller andra digitala kanaler använder vi dina personuppgifter för att:

 • Lämna anpassade erbjudanden och tillhandahålla anpassat innehåll i digitala kanaler,

 • Följa upp och utvärdera användningen av våra webbplatser och digitala kanaler, samt

 • Möjliggöra funktionalitet på våra webbplatser och digitala kanaler

Användare av våra digitala tjänster

Om du använder våra digitala tjänster (t.ex. Pressbyrån- eller 7-eleven-appen) använder vi dina personuppgifter för att:

 • Hantera ditt användarkonto,
 • Tillhandahålla våra digitala tjänster och produkter,
 • Lämna generella och personaliserade erbjudanden och marknadsföring i våra digitala tjänster,
 • Följa upp och utvärdera användningen av våra digitala tjänster och produkter, samt
 • Möjliggöra funktionalitet i våra digitala tjänster och produkter.

Information om personuppgiftsbehandling för personliga erbjudanden baserat på din plats

Du ska vara trygg med vår hantering av personuppgifter.

När vi hanterar dina personuppgifter så följer vi Dataskyddsförordningen, Lag (2003:389) om elektronisk kommunikation och annan tillämplig lagstiftning. Eftersom information om var du (din mobila enhet) är integritetskänslig behöver vi inhämta ditt samtycke för att kunna ge dig relevanta erbjudanden baserat på den informationen.

Om du har appen aktiverad sparar vi information var du (din telefon) senast befann dig. Vi sparar informationen i två veckor och sparar inte information om tidigare ställen du (din telefon) befunnit dig på.

Reitan Convenience Sweden AB, org.nr. 556061-5790, är personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina personuppgifter. Du kan läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter och dina rättigheter här.

Kontaktpersoner till våra leverantörer, samarbetspartners och företagskunder

Om du är en kontaktperson till en av våra leverantörer, samarbetspartners eller företagskunder använder vi dina personuppgifter för att:

 • Hantera ditt användarkonto i vår online-portal,
 • Ta emot och hantera företagsbeställningar,
 • Hantera förhållandet med leverantörer, samarbetspartners och företagskunder,
 • Genomföra möten, event och liknande aktiviteter,
 • Följa upp och utvärdera genomförda aktiviteter,
 • Följa upp och utvärdera förhållandet till leverantörer, samarbetspartners och företagskunder.

Kandidater

Om du är Kandidat, dvs. ansöker om att bli köpman (ägare av franchisetagare) eller ansöker om anställning hos RCS eller hos en franchisetagare som säljare i butik använder vi dina personuppgifter för att:

 • Hantera rekryteringsprocessen,
 • Genomföra och dokumentera bakgrundskontroller,
 • Genomföra och dokumentera personlighets- och förmågetester,
 • Följa upp och utvärdera rekryteringsprocessen, samt
 • Möjliggöra framtida rekrytering.

Referensperson till Kandidat

Om du är en referensperson till en Kandidat använder vi dina personuppgifter för att:

 • Genomföra referenstagning.

Alla individer ovan och andra externa personer

För samtliga kategorier av individer som anges i avsnitt 2 ovan och för andra externa personer kan vi även använda personuppgifter för att:

 • Kommunicera om oss, vår verksamhet och våra tjänster,
 • Besvara frågor och tillhandahålla kundservice,
 • Genomföra omvärlds- och mediabevakning,
 • Dokumentera verksamheten,
 • Hantera deltagande i marknadsföring och kommunikationsinsatser,
 • Genomföra tävlingar, event och liknande aktiviteter,
 • Publicera vinnare av tävlingar och liknande aktiviteter,
 • Följa upp och utvärdera genomförda aktiviteter,
 • Följa upp, utveckla och förbättra verksamheten,
 • Testa, utveckla och förbättra våra produkter och tjänster,
 • Kommunicera internt och externt i arbetet,
 • Hantera och tillgängliggöra vårt företagsarkiv,
 • Hantera försäljning eller omstrukturering av hela eller delar av vår verksamhet,
 • Hantera, bemöta och göra gällande rättsliga krav,
 • Uppfylla våra rättsliga skyldigheter,
 • Säkerställa teknisk funktionalitet och säkerhet i våra IT-system,
 • Skydda och säkerställa säkerheten för vår personal,
 • Förhindra, förebygga och utreda missbruk av våra tjänster eller brott mot företaget, samt
 • Svara på lagliga förfrågningar.

 

7. Överföring av personuppgifter

Överföring av personuppgifter till andra personuppgiftsansvariga

För att läsa mer om för vilka ändamål, vilka kategorier av personuppgifter och vilka rättsliga grunder som vi förlitar oss på när vi delar personuppgifter med externa mottagare, se vår detaljerade information om vår användning av personuppgifter.

Vilka mottagare som vi delar dina personuppgifter med beror på hur du interagerar med oss. Om vi inte har angivit annat nedan ansvarar mottagaren (som personuppgiftsansvarig) för sin egen efterföljande hantering av dina personuppgifter. 

Överföring av personuppgifter till tjänsteleverantörer (personuppgiftsbiträden)

För att kunna hantera dina personuppgifter enligt de ändamål som anges i denna information, delar vi dina personuppgifter med tjänsteleverantörer som vi har anlitat. Dessa tjänsteleverantörer tillhandahåller exempelvis IT-tjänster och kommunikationstjänster (som gör det möjligt för oss att bl.a. tillhandahålla vår webbplats, våra övriga digitala tjänster och kommunicera med dig). När tjänsteleverantörerna behandlar personuppgifter på vårt uppdrag och enligt våra instruktioner är de personuppgiftsbiträden till oss och vi ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter. Tjänsteleverantörerna får inte använda dina personuppgifter för sina egna ändamål och de är skyldiga enligt lag och avtal med oss att skydda dina uppgifter.

 

8. Dina rättigheter

Rättigheter kopplat till användningen av dina personuppgifter 

Enligt lag har du vissa rättigheter rörande dina personuppgifter. Du har exempelvis rätt att begära tillgång och kopia på de personuppgifter om dig som vi hanterar, samt begära att vi, under vissa omständigheter, ska rätta, radera eller begränsa användningen av dina personuppgifter. Du kan när som helst kontakta oss på dataskydd@reitanconvenience.se om du vill utöva dina rättigheter. Använd gärna den e-postadress som du eventuellt har registrerat hos oss eller använt när du har varit i kontakt med oss. Du hittar övriga kontaktuppgifter till oss under rubriken ”Om du har frågor” i avsnitt 13 nedan. Se längre ner för närmare information om vilka rättigheter du har kopplat till användningen av dina personuppgifter. 

Vi besvarar din begäran normalt inom en månad

Vi besvarar din begäran normalt inom en månad från det att du lämnade din begäran. Om din begäran är ofullständig kommer vi att informera dig om detta och vad du behöver komplettera din begäran med för att vi ska kunna besvara den. Om din begäran är komplicerad eller om du har lämnat flera begäranden kan vi behöva ytterligare tid för att hantera din begäran. Om vi bedömer att vi behöver förlänga svarstiden kommer vi att meddela detta till dig och skälet för förlängningen senast inom en månad från det att du lämnande din begäran. Om vi av någon anledning, helt eller delvis, inte kan tillmötesgå din begäran kommer vi att meddela dig om detta och varför vi inte kan besvara begäran inom en månad från det att du lämnade begäran. Om du har gjort begäran elektroniskt, t.ex. kontaktat oss via webbplatsen eller via e-post, kommer vi att besvara begäran elektroniskt, om du inte begär något annat. 

Vi behöver bekräfta din identitet för att besvara din begäran

När du lämnar en begäran om utövande av dina rättigheter rörande dina personuppgifter behöver vi bekräfta din identitet för att försäkra oss om att vi är i kontakt med rätt person. Detta för att undvika att vi exempelvis lämnar ut personuppgifter till någon obehörig eller felaktigt raderar personuppgifter rörande en individ. Om vi inte har tillräckligt mycket information för att bekräfta din identitet kan vi begära att du lämnar kompletterande information om dig själv för att bekräfta din identitet. Vi begär bara den information som är rimlig och nödvändig för att bekräfta din identitet. Tiden för att besvara din begäran börjar löpa när vi har bekräftat din identitet.

Närmare information om dina rättigheter

Se nedan för närmare information om dina rättigheter i förhållande till dina personuppgifter som vi hanterar. Mer information om dina rättigheter hittar du på Integritetsskyddsmyndighetens (IMY) webbplats (www.imy.se). 

Rätt till tillgång (s.k. ”registerutdrag”) (artikel 15 i GDPR)

Du har rätt att begära bekräftelse av oss om vi hanterar dina personuppgifter och i sådant fall få en kopia på dina personuppgifter, tillsammans med närmare information om vår användning av dina personuppgifter (ett s.k. ”registerutdrag”). Rätten till kopia på personuppgifter får inte påverka andras rättigheter, inklusive våra rättigheter, negativt. Om vi gör bedömningen att din rätt till kopia skulle påverka negativa på andras rättigheter och vi därför exkluderar uppgifter från kopian kommer vi att informera dig om detta och anledningen till att vi har exkluderat uppgifter från kopian.

Rätt till rättelse (artikel 16 i GDPR)

Du har rätt att begära att vi rättar eller kompletterar personuppgifter om dig som du anser är felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Notera att en historisk uppgift inte automatiskt är att anse som felaktig, eftersom den kan vara korrekt vid tidpunkten för när uppgiften registrerades. 

Rätt att återkalla ditt samtycke (artikel 7 i GDPR)

För viss användning av dina personuppgifter förlitar vi oss på ditt samtycke. I vår detaljerade information om vår användning av personuppgifter kan du läsa med stöd av vilka rättsliga grunder som vi hanterar personuppgifter och när vi stödjer oss på ditt samtycke (artikel 6.1 punkten (a) i GDPR). När vi hanterar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. När du har återkallat ditt samtycke kommer vi inte att fortsätta med den aktuella behandlingen. 

Rätt att begära radering (artikel 17 i GDPR)

Du har i vissa fall rätt att begära att dina personuppgifter raderas (”rätten att bli bortglömd”). Rätten till radering gäller därför bara under vissa omständigheter. Exempel på när rätten till radering gäller är:

 • om personuppgifterna inte längre behövs för de ändamål som vi samlade in dem för,
 • om du återkallar ditt samtycke när behandlingen sker med stöd av ditt samtycke, 
 • om du invänder mot vår behandling av personuppgifter och det saknas berättigade skäl att fortsätta med behandlingen, eller
 • om personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt. 

Även om rätten till radering gäller finns det dessutom flera undantag från rätten. Om vi är skyldiga att enligt lag att spara personuppgifter eller om uppgifterna behövs för att hantera, bemöta och göra gällande rättsliga krav mot någon får vi fortsätta att använda dina personuppgifter, trots att du har begärt att de ska raderas. 

Rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter (artikel 21 i GDPR)

I vissa fall har du rätt att invända mot vår behandling av personuppgifter. Du har alltid rätt att invända mot vår användning av dina personuppgifter för marknadsföringssyfte. Vi inkluderar alltid en länk i våra e-postutskick som du kan klicka på för att avregistrera från framtida utskick. Du kan även redigera dina meddelandeinställningar i våra appar. När du har meddelat till oss att du inte längre vill ha marknadsföring från oss kommer vi att registrera detta och sluta skicka eller på annat sätt genom användning av dina personuppgifter lämna marknadsföring till dig. 

Du har även rätt att invända mot vår behandling av personuppgifter som sker för att tillgodose vårt eller någon annans berättigade intressen av skäl som rör din specifika situation. I vår detaljerade information om vår användning av personuppgifter kan du läsa när vi förlitar oss på vårt eller någon annans berättigade intresse (artikel 6.1 punkten (f) i GDPR) för vår hantering av dina personuppgifter och således i förhållande till vilka behandlingar som invändningsrätten gäller. 

Om du i sådant fall invänder mot vår behandling av personuppgifter och vi inte kan visa avgörande berättigade skäl för att fortsätta behandlingen som överväger ditt intresse av inte få dina uppgifter behandlade för det aktuella syftet kommer vi att sluta använda dina personuppgifter för detta syfte. Bedömningen om vi har avgörande berättigade skäl för att fortsätta behandlingen varierar beroende på syftet med behandlingen.

Rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas (artikel 18 i GDPR) 

Du har i vissa fall rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas och du kan då, i vart fall under en viss tid, stoppa oss från att använda dina personuppgifter. 

Rätten att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter gäller:

 • om du anser att dina uppgifter inte är korrekta och under den tid som vi kontrollerar detta, 
 • om behandlingen är olaglig och du vill att vi fortsätter att lagra uppgifterna i stället för att radera dem, eller 
 • om vi inte längre behöver uppgifterna för de ändamål som i samlade in och använder uppgifterna för, men du behöver uppgifterna för att hantera, bemöta och göra gällande rättsliga krav. 

Dessutom gäller rätten att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter om du har invänt mot vår behandling av personuppgifter och under den tid som vi kontrollerar om vi kan fortsätta att använda dina personuppgifter på grund av att det finns avgörande berättigade skäl för behandlingen. 

Om behandlingen av dina personuppgifter begränsats får vi normalt bara lagra dina uppgifter och använda dem för att hantera, bemöta och göra gällande rättsliga krav. Vi kan även använda dina personuppgifter under den tid som behandlingen av dina personuppgifter begränsats för andra syften om du har lämnat ditt samtycke till sådan ytterligare användning. 

Rätt att få tillgång till och flytta dina personuppgifter till en annan mottagare (dataportabilitet) (artikel 20 i GDPR)

Rätten till dataportabilitet innebär att du har rätt att få en kopia på dina personuppgifter som du själv har lämnat till oss i ett strukturerat allmänt använt format. Dessutom, när det är tekniskt möjligt, har du rätt att begära att dessa personuppgifter överförs direkt till en annan mottagare. 

Rätten till dataportabilitet gäller dock endast för personuppgifter som hanterar med stöd av ditt samtycke (artikel 6.1 punkten (b) i GDPR) eller för att uppfylla ett avtal med dig (artikel 6.1 punkten (a) i GDPR), t.ex. våra användarvillkor. I vår detaljerade information om vår användning av personuppgifter kan du läsa när vi hanterar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke eller för att uppfylla ett avtal med dig. 

Rätt att lämna klagomål 

Du har även rätt att lämna klagomål till din berörda dataskyddsmyndighet. I Sverige står RCS under tillsyn av Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) (www.imy.se). 

Automatiserat beslutsfattande

Vi utför inte något s.k. automatiserat beslutsfattande som får rättsliga följder eller på annat sätt påverkar dig i betydande grad.

 

9. Vi skyddar dina personuppgifter

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vidtar tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig eller oavsiktlig åtkomst, förändring och radering.

 

10. Var vi hanterar personuppgifter

Vi lagrar dina personuppgifter inom EU/EES-området. I särskilda fall överför vi dina personuppgifter till mottagare som finns i ett tredje land utanför EU/EES, t.ex. till tjänsteleverantörer som vi anlitar i ett sådant tredje land. 

Om vi överför eller på annat sätt gör dina personuppgifter tillgängliga för en mottagare i ett tredje land utanför EU/EES vidtar vi åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter fortsätter att vara skyddade. Vi använder oss normalt av EU-kommissionens standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter till land utanför EU/EES (som EU-kommissionen antagit enligt beslut 2021/914) och vidtar – i ljuset av  mottagarlandets lagstiftning – kompletterande skyddsåtgärder för att säkerställa en väsentligt likvärdig skyddsnivå för överförda personuppgifter.

För mer information om vilka länder utanför EU/EES som vi eventuellt överför dina personuppgifter till samt vilka skyddsåtgärder som vi har vidtagit för att skydda dina personuppgifter, kontakta oss på kontaktuppgifterna som du hittar längre ner under rubriken ”Om du har frågor” i avsnitt 13 nedan.

 

11. Användning av COOKIES (Kakor) och andra liknande tekniker

Vi använder oss av cookies (kakor) och andra liknande tekniker på vår webbplats och i våra tjänster. Detta bland annat för att samla in besöksstatistik i syfte att bättre förstå hur vår webbplats används och hur vi kan förbättra webbplatsen, samt för att lämna erbjudanden och marknadsföring. 

På våra respektive hemsidor, under rubriken Cookies, beskriver vi hur vi använder cookies och liknande tekniker och vilka val du kan göra för våra cookies. 

12. Uppdateringar till denna information

Vi uppdaterar regelbundet denna information. Vår hantering av personuppgifter kan förändras över tid, t.ex. kan vi samla in uppgifter för nya syften, samla in ytterligare uppgifter eller dela dina uppgifter med andra mottagare än vad som anges i denna information. Vi uppdaterar då informationen för att säkerställa att informationen återspeglar den hantering av personuppgifter som vi genomför. Längst upp kan du se när informationen senast uppdaterades. Om vi gör ändringar som inte enbart är språkliga eller redaktionella kommer vi dessförinnan att lämna tydlig information om ändringarna och vad de innebär för dig. 

11. Om du har frågor

Du är välkommen att höra av dig till oss om du har några frågor om denna information, hur vi hanterar dina personuppgifter eller om du vill utöva dina rättigheter. Du kan även vända dig till vårt dataskyddsombud. Kontaktuppgifter till oss och vårt dataskyddsombud hittar du nedan.

Reitan Convenience Sweden AB, org. nr. 556061-5790

Adress: Strandbergsgatan 55, 112 51 Stockholm 
E-post: dataskydd@reitanconvenience.se
Telefonnummer: 08-587 490 00
Dataskyddsombudet: dataskyddsombud@reitanconvenience.se

Här kan du ta del av en mer utförlig beskrivning om hur vi behandlar dina personuppgifter

Läs om Pressbyråns information om användning av personuppgifter här