Användarvillkor för Pressbyråns Appar

REITAN CONVENIENCE SWEDEN AB’S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDANDE AV PRESSBYRÅN – APPEN

1. ALLMÄNT
Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller då Reitan Convenience Sweden AB, org. nr. 556061-5790 (”RCS”), tillhandahåller olika tjänster och erbjudanden via RCS’s applikation Pressbyrån (”Applikationen”). Läs noga igenom Villkoren innan du registrerar dig som användare av Applikationen. Genom att skapa ett konto och använda Applikationen godkänner och accepterar du Villkoren. Om du inte godkänner Villkoren kan du inte skapa ett konto och därmed heller inte använda Applikationen.

2. TILLÅTEN ANVÄNDNING
Genom att skapa ett konto och registrera dig som användare av Applikationen får du en rätt att ladda ner, installera och använda Applikationen på en mobiltelefon, pekplatta eller annan avsedd enhet. Det är inte tillåtet att kopiera, modifiera, distribuera eller publicera innehåll som tillhandahålls av RCS. För eget personligt bruk är det tillåtet att ladda ner, kopiera och spara information från RCS och som framgår av Applikationen. Det är inte tillåtet att otillbörligt nyttja erbjudanden eller på annat sätt missbruka Applikationen.

Användande av Applikationen är kostnadsfri. Trafikavgifter till din mobiloperatör eller internetleverantör kan tillkomma. Genom Applikationen har du möjlighet att ta del av specifika erbjudanden och rabatter från RCS och Pressbyrån.

Föräldrar och vårdnadshavare ansvarar för barn under 18 år som använder Applikationen.

3. UNDERHÅLL OCH BEGRÄNSNINGAR
RCS förbehåller sig rätten att när som helst utan ansvar eller ersättningsskyldighet uppdatera, uppgradera, ändra, tillfälligt eller permanent begränsa eller stänga ner Applikationen eller åtkomsten till Applikationen.

RCS har för avsikt att all information i Applikationen ska vara korrekt och så uppdaterad som möjligt. RCS kan dock inte garantera tillgängligheten till Applikationen eller tillförlitligheten eller korrektheten på information som finns presenterad i Applikationen. RCS kan inte ställas till svars om Applikationen ligger nere eller som någon information eller funktionalitet inte fungerar som förväntat.

RCS förbehåller sig rätten att maximalt erbjuda kunden 30 stämplar per dag per stämpelkort och användare. Detta gäller både i butik och via funktionen automatiska stämplar.

RCS åtar sig inga skyldigheter att tillhandahålla någon form av support eller underhåll av Applikationen.

4. AVTALSBROTT OCH ANSVAR
RCS har rätt att när som helst stänga av en användare och avsluta ett konto om användaren bryter mot Villkoren eller annars använder Applikationen på ett sätt som kan orsaka RCS eller tredje man skada.

RCS ska inte ha något ansvar för eventuella ekonomiska eller andra beslut du tar baserat på användningen av Applikationen. RCS ansvarar endast för direkt skada orsakad av RCS’s uppsåt eller grova vårdslöshet.

5. FORCE MAJEURE
Part är inte ansvarig för dröjsmål eller förlust som beror på omständighet som part inte råder över och som väsentlige försvårar uppfyllelsen av förpliktelsen ifråga eller som medför att uppfyllandet av förpliktelsen inte är ekonomiskt försvarbar.

6. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
RCS ansvarar för att all behandling av dina personuppgifter sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

6.1 Vilka personuppgifter behandlar RCS om dig?
RCS samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du skapar ditt konto och använder Applikationen. De personuppgifter RCS behandlar är sådana uppgifter som du själv registrerar t.ex. namn, födelsedatum, adress, e-postadress och telefonnummer samt information som genereras vid din användning av Applikationen t.ex. hur du använder Applikationen, köpmönster och information om var du befinner dig. I samband med att du skapar ett konto framgår vilka uppgifter som du måste lämna för att du ska kunna ingå detta avtal och använda Applikationen. Om inte dessa uppgifter lämnas kan du inte använda Applikationen.
Dina personuppgifter bevaras endast så länge som det finns behov av att bevara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för enligt nedan. RCS kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka RCS’s rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process. När du avaktiverar eller avregistrerar ditt konto raderas all din data. Du kan avregistrera ditt konto genom att själv klicka på ”Ta bort konto” i Applikationen eller på annat sätt kontakta RCS. Har du inte varit inloggad på ditt konto under en period om ett år raderas ditt konto och dina personuppgifter per automatik.

6.2 Varför behandlar RCS uppgifter om dig?
RCS behandlar dina personuppgifter för flera olika syften. Huvudsakligen behandlar RCS dina personuppgifter i syfte att tillhandahålla Applikationen och för att fullgöra detta avtal. Med stöd av ditt samtycke kan RCS även behandla dina personuppgifter för att ge dig bättre och kundanpassade erbjudanden baserat på ditt köpmönster och för att kunna ge dig information om pågående kampanjer och rabatter via SMS eller e-post. Dina personuppgifter kan även komma att behandlas för olika nyhets- och informationsutskick avseende Pressbyrån via SMS eller e-post. Dina personuppgifter kan också komma att användas för att ge dig information om din närmsta butik baserat på vart du befinner dig samt för att kunna hålla dig uppdaterad om nyheter inom Pressbyråns verksamhet. I Applikationens kontrollpanel kan du enkelt och smidigt själv reglera vilka tjänster och vad du samtycker till. Du kan närsomhelst återkalla hela eller delar av ditt samtycke genom att justera dina val i kontrollpanelen eller genom att avsluta ditt konto.

Med stöd av en intresseavvägning kan RCS komma att behandla uppgifter om hur du använder Applikationen för att utveckla och förbättra tjänster, för att analysera beteendemönster och för att mäta effektiviteten av marknadsföring och kampanjer.

6.3 Tredje Parter
RCS kan komma att lämna ut eller på annat sätt tillhandahålla information om användaren av Applikationen till RCS’s samarbetspartners såväl inom som utanför EU/EES. Sådana samarbetsparters behandlar dina personuppgifter för RCS räkning i syfte att tillhandahålla och utveckla Applikationen och för att analysera dina preferenser och beteenden. RCS kan även komma att dela anonymiserad eller aggregerad data med tredje part, såsom annonsplattformar och sociala nätverkstjänster för att skapa och följa upp marknadsföring och kampanjer.

Dina personuppgifter kommer endast att utlämnas till ett tredje land som säkerställer en adekvat skyddsnivå enligt EU-kommissionen eller om andra skyddsåtgärder har vidtagits för överföringen. RCS’s samarbetspartner äger inte rätt att lämna ut dina personuppgifter till någon annan. Personuppgifter kan också komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata RCS’s rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

6.4 Dina rättigheter
I enlighet med tillämplig lagstiftning har du följande rättigheter gentemot oss:
– Rätt att få tillgång till din data: Du har rätt att begära information, om vilka personuppgifter vi behandlar om dig.
– Rätt till rättelse: Du har rätt att, när som helst, begära att vi rättarpersonuppgifter som är felaktiga. RCS kommer att på din begäran eller eget initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga eller missvisande.
– Rätt att bli raderad: Du kan när som helst avsluta ditt konto genom att klicka på länken ”Ta bort konto” eller genom att kontakta RCS. RCS kommer då att radera eller avidentifiera all information om dig, med undantag för sådan information RCS enligt lag är skyldig att bevara. Om du väljer att avaktivera eller avsluta ditt konto raderas all data, dvs RCS har inte möjlighet att ta fram gammal historik kopplat till ditt konto.
– Rätt till begränsning. Du kan begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas och enbart ska lagras t.ex. om du anser de vara felaktiga eller behandlas på ett olagligt sätt och du inte vill att uppgifterna ska raderas.
– Rätt till dataportabilitet: Du kan begära att få ut de personuppgifter som du har tillhandahållit i ett maskinläsbart format.

6.5 Skyddet för personuppgifter
Du som användare av Applikationen ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till RCS. RCS har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.

7. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER
RCS äger samtliga immateriella rättigheter till Applikationen och det material Applikationen tillhandahåller. Användaren accepterar och bekräftar att han/hon genom Villkoren endast ges en tillfällig nyttjanderätt att använda Applikationen i enlighet med de funktioner som Applikationen möjliggör. Såvida inte annat följer av tillämplig lag eller RCS’s särskilda, skriftliga godkännande har användaren inte någon rätt att analysera, ändra, kopiera, sprida, sälja eller på annat sätt förfoga över Applikationen och det material som Applikationen innehåller.

Ett intrång i någon av RCS’s immateriella rättigheter kan komma att föranleda rättsliga åtgärder från RCS.

8. ÄNDRING AV VILLKOR
RCS har rätt att när som helst ändra Applikationen, ändra Villkoren eller sluta att tillhandahålla Applikationen. RCS ska med rimligt varsel underrätta användaren vid ändring av Villkoren. Om du inte godtar de ändrade Villkoren har du rätt att avregistrera dig som användare och avsluta ditt konto innan de ändrade Villkoren träder ikraft. När du har avinstallerat Applikationen från samtliga enheter upphör villkoren att gälla.

9. PERSONUPPGIFTSANSVARIG, KONTAKTUPPGIFTER OCH KLAGOMÅL
RCS är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.
Om du är missnöjd med Applikationen, har synpunkter på hur vi använder dina personuppgifter, vill utnyttja dina rättigheter eller har några frågor är du välkommen att kontakta RCS per e-post: dataskyddsombud@reitanconvenience.se.
Om du fortfarande skulle vara missnöjd kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden. Vid missnöje av behandlingen av dina personuppgifter kan du även vända dig till Datainspektionen.

10. GÄLLANDE LAG
Villkoren och dess tolkning styrs med tillämpning av svensk lag.

Tvist som uppstår med anledning av dessa allmänna villkor ska avgöras av allmän svensk domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.